Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő adatai:

Név : Majláth Annamária egyéni vállalkozó

Székhely : 1024 Budapest, Fillér utca 21. 3/3..

Nyilvántartási szám : 54764602

Adószám : 56138610-1-41

Telefonszám : +36 70 671 8202

E-mail: lakatos. manchagurumi@gmail.com

Panaszügyintézés elérhetőségei: manchagurumi@gmail.com

Vonatkozó jogszabályok:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR);

2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Sztv.);

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (a továbbiakban: Áfatv.);

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fvtv.);

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);

A Tájékoztató célja:

A jelen Tájékoztató célja, hogy ismertesse az Adatkezelő és Adatfeldolgozói által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Fogalom meghatározások:

Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ;

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (a Weblap használata során elsősorban a Vevő);

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen esetben a Szolgáltató);

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adattovábbítás: a Személyes adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

Álnevesítés: Személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a Személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a Személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Az Adatkezelés elvei

A Személyes adatok kezelését csak jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

A személyes adatok kezelése jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 3. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 4. az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 5. az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

 6. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.

A Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a kutatási vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”).

A Személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”).

A Személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan Személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”).

A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az Érintett azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”).

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fentieknek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

A Személyes adatok kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését az Érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az Álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.

Az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységeinek ellátásához elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat jogszabályi előírás vagy az Érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek figyelembevételével, az adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek az Érintett vagy jogszabályi engedély nélkül át nem adja.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettek további adatkezeléssel kapcsolatos bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az Érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a jogszabályi követelmények teljesítéséhez és az Érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan Személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött Személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az Érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Érintettel szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a Személyes adatot az Adatkezelő vagy utasítása alapján az Adatfeldolgozó helyesbíti.

Az adatkezelés célja, a kezelendő adatok köre, az adatkezelés időtartama és jogalapja

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat.

 1. Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely, a Weblapon árult termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a Weblapról.


A kezelt adatok köre:

Az Érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.


Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.


Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg az Adatkezelő számára.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján]

 1. A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.


A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Érintett nevét, szállítási címét, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és mennyiségét, a szállítási módot és a vásárlás időpontját, továbbá esetlegesen az Érintett telefonszámát, valamint a megrendelés számát kezeli.

Amennyiben az Érintett rendelést adott le a Weblapon keresztül, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.


Az adatkezelés jogalapja:

A szerződés teljesítéséhez szükséges.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján]

 1. A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a gazdálkodó köteles a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

A kezelt adatok köre:

Az Érintett neve, lakcíme, az értékesített termék megnevezése, mennyisége.

Az adatkezelés időtartama:

A számla kiállításától számított 8 év.


Az adatkezelés jogalapja:

Áfatv. 169. §-ában, továbbá Sztv. 169. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítése.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján]

 1. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

A kezelt adatok köre:

Az Érintett neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.


Az adatkezelés jogalapja:

A szerződés teljesítéséhez szükséges.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján]

 1. Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben az Érintett panasszal fordul hozzánk, annak kivizsgálása érdekében az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

A kezelt adatok köre:

Az Érintett neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama:

A panaszokat az Adatkezelő az Fvtv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett panasza alapján indult eljáráshoz kapcsolódóan az Fvtv. 17/A. § (7) bekezdésében rögzített kötelezettség teljesítése.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján]

 1. Marketing célú adatkezelések

  1. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

A kezelt adatok köre:

Az Érintett neve és e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett önkéntes hozzájárulása, amit a megrendelés során a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján]

  1. Nyereményjáték

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.


A kezelt adatok köre:

Az Érintett neve, telefonszáma és e-mail címe.


Az adatkezelés időtartama:

Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára.

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján]

 1. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő a Személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az Érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről az Infotv. 25/E. §-a alapján nyilvántartást vezet, amelynek tartalmáról az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

A weboldal látogatása során végzett egyéb adatkezelések leírása

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő jelen Weblap látogatása során úgynevezett cookie-kat használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a Weblap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a Weblap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k működési időtartamát az egyes cookie-k vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A Weblap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a Weblap használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a Weblap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a Weblap teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Hogyan törölhetők a cookie-k?

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek.

További információt a cookie-kra vonatkozóan a www.aboutcookies.org webolda tartalmaz, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről a készülék használati útmutatója nyújt iránymutatást.

Látogatottsági statisztika

Jelen Weblap a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, a felhasználó számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé.

A cookie-k által generált, a Weblap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják.

A Google ezeket az információkat felhasználja a Weblap felhasználó által történő használatának kiértékelésére, a Weblapon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a Weblap üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a Weblapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja a felhasználó IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával a felhasználó visszautasíthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben a felhasználó valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Jelen weboldal használatával a felhasználó elfogadja a Google által a felhasználóról gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozás nyújt bővebb információt: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

Az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban foglalt egyes feladatainak teljesítése érdekében külön megállapodás alapján Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe az alábbiak szerint. Az Adatfeldolgozók által kezelt adatok köre, időtartama és jogalapja megegyezik az adatkezeléssel érintett célnál írtakkal.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az Adatfeldolgozók adatai:

név : GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

székhely : 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

név : FoxPost Zrt.

székhely : 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.


Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt termékek kiszállításában. Az Adatfeldolgozó adatkezelésére egyebekben saját Általános Szerződési Feltételei irányadóak.

Az Érintettek jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

Az Érintettek bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve e-mail címére küldött elektronikus levélben

Az Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat az Adatkezelő – az alábbiakban említett, illetőleg az adatok törlésénél felsorolt kivételekkel – rendszereiből köteles törölni. Ez azonban még nem teljesített megrendelés esetén azzal járhat, hogy a megrendelt Terméket nem lehetséges kiszállítani a Vevő részére. Továbbá megvalósult vásárlások esetén a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatok nem törölhetőek, valamint amennyiben az Érintettnek tartozása áll fenn, úgy a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelni szükséges.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha – amennyiben az az Adatkezelő rendelkezésére áll – azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintett Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Érintett adatait.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles az Érintettre vonatkozó Személyes adatokat – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 2. a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 3. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 4. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 5. a Személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 6. a Személyes adatokat jogszabály teljesítéséhez törölni kell (a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte).

A Személyes adatok törlése nem lehetséges, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 2. a Személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;

 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adat törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítést az Adatkezelő mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. ha az Érintett vitatja az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt Személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;

 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben, továbbá

 5. ha az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;

 6. ha az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig;

 7. ha az adatok törlésének lenne helye, de dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a kezelt adat törlését követő tíz évig.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Érintett bármikor tiltakozhat Személyes adatának adatkezelése ellen:

 1. ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 2. ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ebben az esetben az Adatkezelő a Személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett az Infotv., valamint a Ptk. alapján jogérvényesítését bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az illetékes felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Az Érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 23. §-ban meghatározott esetekben az Adatkezelő valamint az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik.

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az illetékes Adatfeldolgozók is az egyes tájékoztatásokban foglalt e-mail címeken.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa.

---

Privacy Policy

Your privacy is important to us. It is Manchagurumi's policy to respect your privacy regarding any information we may collect from you across our website, http://manchagurumi.com, and other sites we own and operate.

We only ask for personal information when we truly need it to provide a service to you. We collect it by fair and lawful means, with your knowledge and consent. We also let you know why we’re collecting it and how it will be used.

We only retain collected information for as long as necessary to provide you with your requested service. What data we store, we’ll protect within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.

We don’t share any personally identifying information publicly or with third-parties, except when required to by law.

Our website may link to external sites that are not operated by us. Please be aware that we have no control over the content and practices of these sites, and cannot accept responsibility or liability for their respective privacy policies.

You are free to refuse our request for your personal information, with the understanding that we may be unable to provide you with some of your desired services.

Your continued use of our website will be regarded as acceptance of our practices around privacy and personal information. If you have any questions about how we handle user data and personal information, feel free to contact us.

Google Analytics

Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). The information generated by the cookie about your use of our website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of our website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. Further information about Google’s privacy policy may be obtained from http://www.google.com/privacy.html.

This policy is effective as of 7 Sept 2020.